سـال هـای سـال بـر چـوبـه دار آویـزانـم
ولـی افـسوس
از شلـیک خـبـری نیـسـت.