بوی گند خیانت تمام شهر را گرفته .......
مردهای چشم چران ..زن های خائن ....
پس چه شد ؟
چیدن یک سیب و اینهمه تقاص ؟
بیچاره آدم .. بیچاره آدمیت . . . . . . . . . .!!!