آهـاى تویــى كــه دارى جــاى منــو میــگیــرى یــادت بــاشــه : كــم حــوصـله اســت... شــایــد بــه ظاهــر جـدى بــاشــه ولــى قلــب مهــربــونــى داره... بــد قـول نیــســت امــا گــاهــى گــرفــتار اسـت... تــو دار اســت... خــستــه كــه بــاشــه بــهتــره تنـهاش بـزارى... اگــه بــخواد باهــات حــرف بــزنـه خــودش میــگه... او هــمه چــیزِ مــن اســت حــق ندارى اذیــتــش كنــی ..