تومالک تمام احساسم هستی

تمام عشقم

تمام احساس ناب دست نخورده ام

که حاضرنیستم

حتی ذره ای ازآن را

با هیچکس تقدیم کنم

با هیچکس

جز تو

نه

احساسم را با تو تقسیم نمیکنم بلکه

آن را به تو تقدیم میکنم

تمام احساسم را

تمام عشقم را