گـاهی دلتنگی هایم زیر نقاب سکوت پنهان میشود...بازهــم بیصدا دلتنگتم