دلتنگـی نه با قـلـم نوشتـه می شود ،

نه با دکمـه های سـرد کیبـورد .

دلتنگـی را با اشـک می نویسنـد . . . !

دلتنگتم... فقط همین!
...