خدایا..........
میدونم صبرت زیاده.......
میدونم قدرتت زیاده.........
میدونم تقدیر رو تو رقم میزنی........
اما...........................
...........................
بیاو اینقدر صبر و قدرتت رو به رخ ما نکش!!!!!
یکمی هم لباس ادم تنت کن ، بیا رو زمین ، ببین چه خبره!!!
از اون بالا زیاد معلوم نیست همه چیز.........
بیا پائین ، به اندازه خودت عشق بده به این مردم ، تا ببینی که چیکار با دلت میکنن!!
اونقت اگه خواستی بری ، جون هر چی خداست ، دست منم بگیر......
خسته است دلم از این همه بی خریداری عشق......
عشقی که تو آفریدی!!!!!!!
خدا................
یه ریزه منو مرگ بده...... مگه قدرتش رو نداری ؟؟؟؟؟
منتظرتم......خ د ا ...
...........