دلـــم می لـــرزد هـــر گــاه صــدایِ جدیـدی سلام می کــند... قــلبم می کـــوبد.. نفـــَسم تـــنگ می شود.. دســـتانم بــه لـــرزه می اُفــتند.. مـــن دیگــر کـــِشــشِ خداحـــافظــی نــدارَم. ببــخشید کــه دیــگر جــواب سلامِ کســی را نمی دهـــم...