اشتباه بسیاری از آدم ها این است كه
با دیدن اولین "دل"
برای كل زندگی خود "حكم" می كنند...