نیازی به انتقام نیست
فقط منتظر بمان
آن ها که آزارت می دهند،
سرانجام به خود آسیب می زنند.

و اگر بخت مدد کند، خداوند اجازه می دهد
تماشاگرشان باشی !