خدایا مراببخش...

به خاطر تمام لحظه هایی که تو با من بودی و من فکر می کردم تنها هستم

به خاطر تمام ثانیه هایی که منتظرم می ماندی و من نمی آمدم مرا ببخش

به خاطر تمام روزهایی که تو برای من بهترین ها را خواستی و

من برای رسیدن به بدترین ها ناامیدت کردم

به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود مرا ببخش

به خاطر تمام لحظه هایی که ماهی قلب من خلاف جریان مسیر تو حرکت می کرد

و پرنده ی روح من پرواز نمی کرد و در آسمان رسیدن به تو گم نمی شد

مرا ببخش...

به خاطر تمام گله هایم مرا ببخش