حسرت چیزی نیست که من بخورم
حسرت چیزیه که به دلت میذارم ...