اشتباه من این بود...✿✿
هر جا رنجیدم، لبخند زدم...
فکر کردند درد ندارم ، محکم تر زدند...✿✿


✿✿ مرا هیچ چیز عذاب نمیدهد
جز اینکه:
همیشه دانسته خطا کردم
ندانسته آلوده شدم
نشناخته وابسته شدم
و نخواسته رانده شدم … ✿✿