سوختم .....

وقتـــی که لبـــانت را با یه دنیــا ارزو بوســـیدیم .......

لبانـــت بوی سیــگار می داد ......

در حالی که می دونستم تو هیچ وقت سیگار نمی کشی ...

لعنت به این زندگی .............