من خط کشیدم روی تمام دنیا... روی تمام کسانی که

شکستند و رفتند! خط کشیدم روی آرزوهام....

روی سیگارهای نسوخته ام روی تمام بطری های پر و خالی ویسکی!

خط کشیدم روی تمام زندگی...

من کــه دیگه من نیستم !!! من خط خطی شدم...