✿✿كمی دروغ بگو پینوكیو....
دروغ های تو قبل تحمل تر بود !
به خاطر کودکی بود و شیطنت ...
به خاطر این بود که دنیای آدمها را تجربه نکرده بودی که ببینی یک دروغ ،چه ها میکند !
این جا آدمها دروغشان به بهای یک زندگی تمام میشود !
به بهای یک دل شکستن !
اینجا دروغ ها باعث مرگ عشق و اعتماد میشود !
این جا آدم ها دروغ های شاخ دار می گویند
بعد دماغ دراز خود را جراحی پلاستیك می كنند !!! ......✿✿