دلم برای افرادی که ناخواسته ازپیشم رفتن تنگ میشود
نمیدانم چه شد که این طور شد
اما امیدوارم روزی ببینمشون
امیدوارم باز در کنارشان باشم
دنیا را بد ساخته اند.

کسی را که دوست داری ‌‌‌.دوستت ندارد

کسی که تو را دوست دارد.تو دوستش نداری