دلـــــــــــم خیلی گرفته !

دلــــم یک آرامش واقعی و یک خنــده از ته دل می خواد !

آرامشی که بعدش طوفانی در کار نباشه !

خنــده ای که بعدش بغض و گریه جاش رو نگیره