اگر گرم و اگر سردیم باهم
اگر سبز و اگر زردیم با هم
همین اول بیا عهدی ببندیم
اگر سود و ضرر کردیم با هم

چگونه بگذرم از تو؟ چگونه
که ما همزاد یکدردیم باهم

من از این راه می ترسم نترسم؟
بیا! از نیمه برگردیم باهم

میان کینه ها از خود بپرسیم
که آیا ما جوان مردیم باهم

چنان با من شبیهی.. نیست پیدا
دو تن.. انگار یک فردیم باهم