همه عمــــرم اسیر درد بودم؛
همیشه از زمین دلسرد بودم؛

خـــــــدایا ماندنم دیگر زیادی است؛
ازعمرم هرچه مانده نامرادی است؛

بگیراز من دگر این حـــالِ خسته!
رهاکن دیگر این خسته ز بسته!!