از خدا پرسیدم:خدایا چطور میتوان بهتر زندگی کرد؟

 
خدا جواب داد:گذشته ات را بدون،هیچ تاسفی بپذیر!با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای اینده اماده شو! ایمان را نگهدار وترس را به گوشه ای انداز.شکایتهابت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن!زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید. مهم این نیست که قشنگ باشی،قشنگ این است که مهم باشی.حتی برای یک نفر! مهم نیست که شیر باشی یا اهو مهم این است باتمام توان شروع به دویدن کنی.کوچک باش و عاشق...که عشق میداند ایین بزرگ کردنت را! بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه ی خاص تو باکسی.موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن. فرق نمی کند گودال اب کوچکی باشی یا دریای بیکران،زلال که باشی،اسمان در توست!