مردانگی ات را با شکستن دل دختری که دیوانه ی توست ثابت نکن...!!
مردانگی ات را...!!
با غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست ثابت نکن...!!
مردانـگی را زمانی میتوانی نشـان دهی...!!
که دختــری با تمام تنهایی اش به تو تکیه کرده...!!
... که دختــری با تکیه به غرور تو به قدرت تو...!!
در این دنیای پر از نامـــردی قدم بر میدارد...!!