روز وقتی به گل نیلوفر نگاه می کردم..

ترس تموم وجودمو برداشت که شاید منم یه روزمثل گل نیلوفر تنها بشم.

سریع از کنار مرداب دور شدم.

حالا وقتی که میبینم خودم مرداب شدم دنبال یه گل نیلوفر می گردم

که از تنهایی نمیرم

و حالا می فهمم گل نیلوفر مغرور نیست

اون خودشو وقف مرداب کرده