کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ؛  

   برعکس .... برای این که میخواهمت ؛ تنهایم ... !!!