مردم اغلب بی احساس بی منطق و خودمحورند...آنها را ببخش

"مهربان" باشی ترا به داشتن انگیزه های پنهانی متهم میکنند..ولی مهربان باش

موفق باشی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت..ولی موفق باش

آنچه در طول سالیان بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند..ولی سازنده باش

نیکی هایت را فراموش میکنند ..ولی نیکوکار باش

بهترین های خودت را به دنیا ببخش..حتی اگر هیچگاه کافی نباشد

در نهایت می بینی هر آنچه هست میان "تو و خدا" ست نه میان "تو ومردم".