به نام  جوشم که جویای تو باشم     حسنی بر فردای تو باشم
                                  تمام آرزوهای منی کاش
                               یکی از آرزو های تو باشم
.