دیکتاتور نیستم! حرف همه رو گوش میدم! اما کار خودمو میکنم.