عشق یعنی مستی و دیوانگیعشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق

یعنی سجده ها با چشم تر

عشق

یعنی سر به دار آویختن

عشق

یعنی اشک حسرت ریختن

عشق

یعنی در جهان رسوا شدن

عشق

یعنی مست و بی پروا شدن

عشق

یعنی سوختن یا ساختن

عشق

یعنی زندگی را باختن

عشق

یعنی انتظار و انتظار

عشق

یعنی هرچه بینی عکس یار

عشق

یعنی دیده بر در دوختن

عشق

عشق یعنی لحظه های التهاب

یعنی در فراقش سوختن

عشق

یعنی لحظه های ناب ناب

عشق

یعنی سوز نی ، آه شبان

عشق