میخواهم تنهایی را برایت معنا کنم...
روی شن های ساحل نشسته ای....
هــوای ســــرد
صدای باد...
انتظار
انتظار
انتـــــــــــظار
به خودت می آیی
یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند
نه دستی که شانه هایت را بگیرد
نه صدایی که آرامتر از خواب نسیم باشد.......
تنهایی یعنی این...!