مات شدم
از رفتنت !
هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست!
.
.
.

میکشم.. می کشی.. می کشد..
هر سه میکشیم!
اما او .. ناز تورا..
تو .. دست از من..
و من…
ای وای، باز فندکم را کجا گذاشته ام؟..،
.
.
.
تو اشتباه من نبودی..
سرنوشت من بودی..
دوست دارم بدانم دیگرچه چیزهایی درسرنوشت دارم…
بعدازتو،نوبت کدام بدبختیم است…
اشکالی ندارد،خدا داناست..شایدکسی صبرش بیشترازمن نبوده…
.
.
.

من عاشـــق نیستــم... www.roozgozar.com-1191.gif


فقط وقتـــی حرف تو می شود... www.roozgozar.com-1191.gif


دلم سیــگار می خواهـــد... www.roozgozar.com-1191.gif


تا بغضــم را با دود قورت بدهم... www.roozgozar.com-1191.gif


همیــــــن...!! www.roozgozar.com-1191.gif

.
.

انگار داروخانه هم میداند كه زخم خورده ایم كه


همیشه باقیمانده ی پولمان را چسب زخم میدهد

.