بگو نازنینم ، بگو کدام یک از ما عاشقتریم ؟؟؟

من که لحظه ای از یادت جدا نشده ام ، یا تو که حتی لحظه ای به یادم نیستی

کدام یک از ما غمگین تریم ؟؟؟

من که این بغض لعنتی ثانیه ای رهایم نمیکند ، یا تو که خبر از دل تنگم نداری

کدام یک از ما بیشتر دوست داشتیم ؟؟؟

من که با چشمانی بارانی نگرانم تا فرصت پیش اید و برای همیشه تو را از دست بدهم ، یا تو که با میل و رضایت من را به سمت دیگران میرانی

کدام یک تنهاتریم ؟؟؟

من که تمام لحظه هایم را با تو و فکر تو پر کرده ام و دریچه چشمانم فقط به روی تو باز میشود ، یا تو که انقدر خواستنی هستی که اجازه تنهایی به تو داده نمیشود و هرگز تنها نخواهی ماند

کدام یک ترس بیشتری داریم ؟؟؟

من که نمی خواهم فردایت با دیگری رقم بخورد ، یا تو که میگویی اهمیتی به بودن دیگران در زندگی من نمیدهی 

اگر جدایی همیشگی باشد در فردایی که ایمان دارم می اید ، در فردایی که احساسم با اطمینان می گوید هم دیگر را خواهیم دید

آن روز تو پشیمان تری یا من ، تو که صبر بیشتری نداشتی یا من که عجله نکردم

آن روز احساس کدام یک از ما مثل امروز مانده

احساس من مثل امروز مانده؟؟؟ که آسمان دلم هر لحظه و ثانیه از دوری تو ابری است ، یا احساس تو مثل امروز تو ؟؟؟ که هیچ جایی برای من ندارد

کدام یک از ما با چشمانی ابری دیگری را نگاه خواهد کرد ؟؟؟ و کدام یک شانه ای بالا خواهد انداخت که گذشته ها گذشته ، کدام یک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در فردای دیدار کدام یک از ما پشیمان تریم نازنین ، کدام یک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...