قـول بده ، حداقل
“او” را ، مثل “من”
دوست نداشته باشی
Photo: ‎قـول بده ، حداقل
“او” را ، مثل “من”
دوست نداشته باشی‎