هرگاه از شدت تنهایی...
به سرم هوس اعتمادی دوباره میزند...!
خنجر خیانتی را که در پشتم فرو رفته در می آورم ، می بوسم
اندکی نمک به رویش می پاشم...
و دوباره بر سر جایش میگذارم...
از قول من به آن لعنتی بگویید : خیالش تخت !
من دیوانه هنوز به خنجرش هم وفادارم.......
Photo: ‎هرگاه از شدت تنهایی...
به سرم هوس اعتمادی دوباره میزند...!
خنجر خیانتی را که در پشتم فرو رفته در می آورم ، می بوسم
اندکی نمک به رویش می پاشم...
و دوباره بر سر جایش میگذارم...
از قول من به آن لعنتی بگویید : خیالش تخت !
من دیوانه هنوز به خنجرش هم وفادارم.......‎