گفــتی : نمی تـــونــم بــــــــــی تـــــــــــو نفــس بکــشــم

امــا حــآلــا شدی دستگــآه اکسیــژن ایــن و اون !

این رسمــشه؟
Photo: ‎گفــتی : نمی تـــونــم بــــــــــی تـــــــــــو نفــس بکــشــم

امــا حــآلــا شدی دستگــآه اکسیــژن ایــن و اون !

این رسمــشه؟‎