اگه روزی داستانم را نقل کردی بگو,
بی کس بود اما کسی رو بی کس نکرد,
تنها بود اما کسی رو تنها نذاشت,
دلشکسته بود اما دل کسی رو نشکست,
کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد,
و شاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست...
(ســـــــــــــــــــانی این برای تو بود)