شاید اگر

انسانیت

هم مارک دار بود

خیلی از آدم ها آن را به تن می کردند !