هنوز هم ، حوالی خواب های
شبانه ام پرسه میزنی
 لعنتی !!
 دیر وقت است ، آرام بگـــــــیر
بُگذار یک امشب را آسوده بخوابم……